# گندم

معرفی کتاب راهنمای شناسایی مزرعه‌ای مراحل نموی در گیاهان زراعی

برای تهیه این کتاب به لینک زیر مراجعه کنید http://ktbr.ir/b23364 کتابراهنمای شناسایی مزرعه ای مراحل نموی در گیاهان زراعی نوشته‌ی حمید جباری کتابی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 83 بازدید

اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی:   نام: محمدرضا نام خانوادگی: لبافی حسین آبادی وضعیت تاهل: متاهل پست الکترونیک: Mohammad1700@yahoo.com  Mlabbafy@hotmail.com   سوابق تحصیلی: از سال 1387 دانشجوی دکتری تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

بررسی برهمکنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum) و چاودار (Secal cereale)

خلاصه مقالات دومین همایش علوم علف های هرز  بررسی برهمکنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum)  و چاودار Secal cereale)) فریبا میقانی1، محمدرضا لبافی1،‌ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 15 بازدید

بررسی پتانسیل آللوپاتی گندم (Triticum aestivum) بر رشد یولاف (Avena fatua)

خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران بررسی پتانسیل آللوپاتی گندم (Triticum aestivum) بر رشد یولاف (Avena fatua) محمدرضا لبافی حسین آبادی1، فریبا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

بررسی کارایی تعدادی از علف کش ها در کنترل بیوتیپهای چچم مقاوم و حساس به علفکش

حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) 1387; 22(2):129-145   بررسیکاراییتعدادیازعلفکشهادرکنترلبیوتیپهایچچم مقاوموحساسبهعلفکشهایبازدارندهاستیلکوآنزیم-آ-کربوکسیلاز   اسکندر زند-محمد علی باغستانی- فاطمه دستاران- علیرضا عطری-محمدرضا لبافی حسین آبادی- محمد مهدی خیامی- ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید