# چچم

اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی:   نام: محمدرضا نام خانوادگی: لبافی حسین آبادی وضعیت تاهل: متاهل پست الکترونیک: Mohammad1700@yahoo.com  Mlabbafy@hotmail.com   سوابق تحصیلی: از سال 1387 دانشجوی دکتری تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

بررسی کارایی تعدادی از علف کش ها در کنترل بیوتیپهای چچم مقاوم و حساس به علفکش

حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) 1387; 22(2):129-145   بررسیکاراییتعدادیازعلفکشهادرکنترلبیوتیپهایچچم مقاوموحساسبهعلفکشهایبازدارندهاستیلکوآنزیم-آ-کربوکسیلاز   اسکندر زند-محمد علی باغستانی- فاطمه دستاران- علیرضا عطری-محمدرضا لبافی حسین آبادی- محمد مهدی خیامی- ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید