# مقاله

بررسی پتانسیل آللوپاتی گندم (Triticum aestivum) بر رشد یولاف (Avena fatua)

خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران بررسی پتانسیل آللوپاتی گندم (Triticum aestivum) بر رشد یولاف (Avena fatua) محمدرضا لبافی حسین آبادی1، فریبا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

اثر آللوپاتی گندم بر یولاف (Avena ludoviciana) و ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa)

مجله پژوهش و سازندگی، زراعت وباغبانی شماره79،تابستان 1387 بررسی توانایی آللوپاتی ارقام گندمبر رشد گیاهچه یولاف(Avena ludoviciana L.)و ماشک گل‌خوشه‌ای(Vicia villosa ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 37 بازدید