# آللوپاتی

بررسی برهمکنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum) و چاودار (Secal cereale)

خلاصه مقالات دومین همایش علوم علف های هرز  بررسی برهمکنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum)  و چاودار Secal cereale)) فریبا میقانی1، محمدرضا لبافی1،‌ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 33 بازدید

بررسی پتانسیل آللوپاتی گندم (Triticum aestivum) بر رشد یولاف (Avena fatua)

خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران بررسی پتانسیل آللوپاتی گندم (Triticum aestivum) بر رشد یولاف (Avena fatua) محمدرضا لبافی حسین آبادی1، فریبا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

اثر آللوپاتی گندم بر یولاف (Avena ludoviciana) و ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa)

مجله پژوهش و سازندگی، زراعت وباغبانی شماره79،تابستان 1387 بررسی توانایی آللوپاتی ارقام گندمبر رشد گیاهچه یولاف(Avena ludoviciana L.)و ماشک گل‌خوشه‌ای(Vicia villosa ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 94 بازدید