بررسی کارایی تعدادی از علف کش ها در کنترل بیوتیپهای چچم مقاوم و حساس به علفکش

حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) 1387; 22(2):129-145

 

بررسیکاراییتعدادیازعلفکشهادرکنترلبیوتیپهایچچم مقاوموحساسبهعلفکشهایبازدارندهاستیلکوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

 

اسکندر زند-محمد علی باغستانی- فاطمه دستاران- علیرضا عطری-محمدرضا لبافی حسین آبادی- محمد مهدی خیامی- مریم پوربیگ

 

چکیده

بهمنظورارزیابیکاراییباریکبرگکشهایثبتشدهدرایرانبرایکنترلبیوتیپهایعلفهرزچچمحساسومقاوم بهعلفکش،دوآزمایشمجزابهصورتگلخانهایدرسال 1386 ،دربخشتحقیقاتعلفهایهرزموسسهتحقیقات وتودهمقاوم (DR گیاهپزشکیکشوردرقالبطرحکاملاتصادفیاجراشد . درآزمایشهایاولودومبهترتیبتودهحساس( 7،(ACCase) چچمتوسط 19 تیمارعلفکشیمتشکلاز 10 تیمارازعلفکشهایبازدارندهاستیلکوآنزیمآکربوکسیلاز (NR14)و 3 تیمارازسایرگروههایعلفکشیموردآزمایشقرارگرفتند . (ALS) 6 تیمارازعلفکشهایبازدارندهاستولاکتاتسنتتاز تکرارهایآزمایشبرایهردوآزمایش 8 درنظرگرفتهشد . تیمارهایعلفکشیدرمرحله 4 برگیعلفهرزچچماعمالشد .اندازهگیریهایانجامشدهشاملدرصدتعدادگیاهزنده (بعدازسمپاشینسبتبه

/ 1 نظر / 43 بازدید
نسیم یاوری

سلام اتفاقی با وبلاگتون آشنا شدم .دنبال اطلاعاتی راجع به کنترل بیولوژیکی گل جالیز هستم. اگر مطلبی دارید برام میل کنید . از دانشجویان دکتر زند هستم .ممنونم