بررسی پتانسیل آللوپاتی گندم (Triticum aestivum) بر رشد یولاف (Avena fatua)

خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

بررسی پتانسیل آللوپاتی گندم (Triticum aestivum) بر رشد یولاف (Avena fatua)

محمدرضا لبافی حسین آبادی1، فریبا میقانی3، اسد اله حجازی2، حمیده خلج1، عبدالرضا احیایی1 محمدعلی باغستانی3

1دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، 2دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران،3 بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

به منظور بررسی توان آللوپاتی ارقام گندم و اثر تراکم های مختلف گندم بر رشد اولیه یولاف آزمایشی در سال 1384 در آزمایشگاه بخش علف های هرز، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. آزمایش بر اساس روش هم ارز کده آگار equal-compartment-agar)) صورت گرفت فاکتورهای آزمایش شامل ارقام گندم  (شیراز، طبسی، نیک نژاد، روشن) و تراکم های مختلف گندم (0، 8، 16، 24) بود. طول کل گیاه، طول ریشه، طول ساقه، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ و سطح برگ یولاف پس10 روز مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. بلندترین طول کل گیاه، طول ریشه و بیشترین وزن خشک ریشه در تراکم 0 گندم و بلندترین طول ساقه در تراکم 24 گندم بدست آمد. تراکم 16 گندم بیشترین کاهش را در طول ریشه و وزن خشک ریشه ایجاد کرد. اثر ارقام گندم و اثرات متقابل ارقام گندم و تراکم گندم تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد نشان ندادند.

واژه های کلیدی: آللوپاتی، گندم، یولاف، مدیریت علف هرز، تراکم

برای دریافت مقاله کامل کلیک کنید

/ 0 نظر / 35 بازدید