بررسی توانایی آللوپاتی ارقام گندم بر رشد پیچک ‌صحرایی و چاودار

مجله علوم محیطی، 1387، سال 5، شماره 3

بررسی توانایی دگرآسیبی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر رشد پیچک ‌صحرایی (Convolvulus arvensis L.) و چاودار (Secale cereale L.)

محمدرضا لبافی حسین‌آبادی1،2، اسداله حجازی1، فریبا میقانی2، حمیده خلج1 و محمدعلی باغستانی2

1- گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

 2-  بخش تحقیقات علف‌های‌هرز، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

 

چکیده

روش هم‌ارز کده-آگار برای بررسی توانایی دگرآسیبی ارقام گندم (Triticum aestivum) بر رشد گیاهچه‌ علف‌های‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) و چاودار (Secale cereale) مورد استفاده قرارگرفت. آزمایش طی سال 1384 بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه بخش تحقیقات علف‌های‌هرز موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور انجام شد. در این آزمایش اثر 4 رقم گیاهچه گندم: شیراز و نیک‌نژاد (ارقام با قدرت رقابت بالا) و طبسی و روشن (ارقام با قدرت رقابت پایین) در 4 تراکم: 0، 8، 16 و 24 بر طول گیاهچه، ریشه‌چه و ساقه‌چه علف‌های‌هرز پیچک صحرایی و چاودار مورد بررسی قرار گرفت. ارقام گندم باعث کاهش صفات مذکور در چاودار شدند. بالاترین تراکم گیاهچه‌های گندم یعنی 24، حداکثر کاهش را در طول گیاهچه، ریشه‌چه و ساقه‌چه این علف‌هرز ایجاد نمود. تمام ارقام گندم، به‎ویژه در بالاترین تراکم، باعث کاهش طول گیاهچه و ریشه‌چه پیچک شدند، در حالی­که طول ساقه‌چه این علف ‌هرز تحت تأثیر تراکم و رقم گندم افزایش یافت.

کلیدواژه‎ها: گندم، علف‌هرز، دگرآسیبی، روش هم‌ارز کده- آگار.

برای دریافت مقاله کامل کلیک کنید

/ 1 نظر / 38 بازدید
سمیرا

سلام موضوع جالبیه موضوع سمینار من هم اللوپاتیه که دارم دربارش جستجو میکنم,و با اجازه تون اتفاقی به اینجا برخوردم . براتون آرزوی کامیابی دارم