اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی:

 

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: لبافی حسین آبادی

وضعیت تاهل: متاهل

پست الکترونیک:

Mohammad1700@yahoo.com

 Mlabbafy@hotmail.com

 

سوابق تحصیلی:

از سال 1387 دانشجوی دکتری تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران

1385-1383: فوق‌لیسانس در رشته مهندسی کشاورزی- زراعت از دانشگاه تهران با معدل کل 99/17

عنوان پایان نامه: بررسی برهم کنش آللوپاتیکی گندم بر علف های هرز

1383-1379: لیسانس در رشته مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح‌نباتات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری با معدل کل 08/17

 

افتخارات:

ورود به مرحله دکتری با سهیه استعداد درخشان در سال 1387

دانشجوی حائز رتبه دوم رشته مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح‌نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری در سال تحصیلی82-1381 با معدل 47/18 و دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر رحیم سرور

 

مهارت های نرم افزاری:

تسلط کامل بر نرم افزارهای Word, PowerPoint, Excel, Access, Publisher, Endnote

آشنایی با نرم افزارهای Sigma plot, Arc view, VB.net 2005

تسلط بر نرم‌افزارهای آماری SAS، MINITAB و SPSSبه ترتیب کاهش در مهارت.

 


سوابق اجرایی:

از فروردین 1387 تا دی 1387: مسئول ساماندهی اطلاعات جمع آوری شده از کشاورزان در خصوص مدیریت علف های هرز، سازمان حفظ نباتات

از تیرماه 1386 تا پایان سال 86: مسئول جمع آوری و ساماندهی اطلاعات علفکش های ثبت شده در کشور، بخش علف های هرز، موسسه گیاهپزشکی کشور

خرداد 1386: ناظر فضای سبز شهر جدید پرند

اردیبهشت 1386: مسئول چمن کاری زمین فوتبال دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

تابستان 1385: عضو کمیته اجرایی نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

تابستان 1385: عضو کمیته انتشارات نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

زمستان 1384: عضو کمیته اجرایی اولین همایش علوم علف‌های‌هرز ایران.

زمستان 1384: عضو کمیته انتشارات اولین همایش علوم علف‌های‌هرز ایران.

 

تدریس و آموزش:

مدرس دوره های کامپیوتر مرکز آموزش سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری تهران. تیرماه 1386 تا کنون

مدرس درس عملیات کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی- شهرری- واحد یادگار امام. بهمن 1378 تا تیر 1388

 

شرکت در همایش­ها، سمینارها و کارگاه­های آموزشی داخلی و خارجی

دومین همایش علوم علف های هرز 10-9 بهمن 1386، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان، مشهد.

دومین همایش ملی حبوبات ایران. آذر 1386، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران.

دومین سمینار علمی-کاربردی دانه های روغنی و روغنهای نباتی ایران.

هفدهمین کنگره گیاه‌پزشکی ایران، 14-11 شهریور 1385، دانشگاه تهران، کرج.

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 5-7 شهریور ماه 1385، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران.

اولین همایش علوم علف‌های‌هرز ایران، 6-5 بهمن 1384، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران.

 

تالیف کتاب:

خلج، حمیده و محمدرضا لبافی حسین آبادی. 1386. آماده سازی پایان نامه با استفاده از برنامه Word. انتشارات دهقان. 148 صفحه

زند، اسکندر، محمدعلی باغستانی، سیدکریم موسومی، مصطفی اویسی، میثم ابراهیمی، مهدی راستگو و محمدرضا لبافی حسین آبادی. راهنمای مدیریت علف‌های‌هرز. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

میقانی، فریبا و محمدرضا لبافی حسین آبادی. اکوفیزیولوژی و مدیریت علف های هرز انگل. 202 صفحه (در دست داوری)

مهرآفرین، علی، فریبا میقانی و محمدرضا لبافی حسین آبادی. راهنمای مهمترین انجمن‌ها و سازمانهای علوم علفهای‌هرز در اینترنت 2008. 191 صفحه (نمایه در سایت رسمی انجمن علوم علف های هرز ایران)

http://www.isws.ir/WEED%20SCIENCE%20SOCIETIES%20&%20RGANIZATIONS.pdf

زند، اسکندر، محمد علی باغستانی و محمدرضا لبافی حسین آبادی. راهنمای علف‌کش‌های ثبت شده در ایران. ویرایش سوم. (مرحله ویراستاری)

 

مقالات علمی-پژوهشی و ISI

Allahdadi, I., Chantal J. Beauchamp, François-P. Chalifour, H. Khalaj, M.R. Labbafi. 2007. De-inking Sludge and Phosphorus Effects on Growth and Symbiotic Dinitrogen Fixation in Forage Legumes. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10 (14): 2379-2388. [ISI]

Labbafi, M.R, F. Meighani, A. Hejazi, H. Khalaj, M.A. Baghestani, I. Allahdadi, A. Mehrafarin. Study of allelopathic interaction of wheat (Triticum aestivum L.) and Rye (Secale cereal L.) using equal-compartment-agar method. Weed Biology and Management. (Submitted) [ISI]

Sadat Noori, S.A., H. Khalaj, A.H. Shirani Rad, I. Alahdadi, Gh.Abbas Akbari, M.R. Labbafi. 2007. Investigation of less irrigation after padding on vigor and germination of canola cultivars. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10 (17):2880-2884 [ISI]

Mehrafarin, A., Meighani, F., Baghestani, M.A., Mirhadi1, M. J. and M. R. Labbafi. 2009. Investigation of morphophysiological variation in field bindweed (Convolvulus arvensis L.) populations of Karaj, Varamin, and Damavand in Iran. African Journal of Plant Science. Vol. 3 (4), pp. 064-073[CAB]

اکبری، غ.ع.، ح. خلج، م.ر. لبافی و ح. سبزی. بررسی اثرات تلقیح سویه های مختلف باکتری (Bradyrhizobium japonicum) بر گره بندی وعملکرد کمی و کیفی بذر سویا (Glycine max (L.) Merr.). مجله پژوهش و سازندگی. (داوری نهایی). [CAB]

خلج، ح. و لبافی، م.ر. 1386. کاربرد آللوپاتی در مدیریت علف های هرز. زیتون. 182. صفحه 36-32

زند، ا.، م.ع. باغستانی، م. پوربیگ، م.ر. لبافی حسین آبادی و ع. عطری. 1387. وضعیت مقاومت علف‌های‌هرز باریک‌برگ به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزراع گندم ایران طی سالهای 85-1384. زیتون. صفحه 9-1

زند، ا.، م.ع. باغستانی، ف. دستاران، ع. عطری، م.ر. لبافی، م.م. خیامی و م. پوربیگ. 1387. بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های چچم ( Lolium rigidum) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز. مجله حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 22. شماره 2. صفحه 145-129 [CAB]

زند، ا.، م.ع. باغستانی، م. پوربیگ، س. صوفی‌زاده، ف. کاشانی، ف. دستاران، م.م. خیامی و م.ر. لبافی. بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم و حساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز. پژوهش های زراعی ایران. (در دست داوری). [CAB]

لبافی م.ر.، ا. حجازی، ف. میقانی، ح. خلج و م.ع. باغستانی. 1387. بررسی توانایی آللوپاتی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر رشد گیاهچه یولاف (Avena ludoviciana L.) و ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa L.). مجله پژوهش و سازندگی. شماره 79. ص 52-45 [CAB]

لبافی م.ر.، ا. حجازی، ف. میقانی، ح. خلج و م.ع. باغستانی. 1387. بررسی توانایی آللوپاتی ارقام گندم (Triticum aestivum L.) بر رشد پیچک ‌صحرایی (Convolvulus arvensis L.) و چاودار (Secale cereale L.). 1387. مجله علوم محیطی. سال 5، شماره 3 . [CAB]

لبافی، م.ر.، ف. میقانی، ا. حجازی، ح. خلج، م.ع. باغستانی و ع. مهرآفرین. بررسی اثر زمان کاشت بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) و برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار. پژوهش های زراعی ایران. (در دست داوری). [CAB]

لبافی، م.ر.، ف. میقانی، ا. حجازی، ح. خلج، م.ع. باغستانی، ا. اله دادی و ع. مهرآفرین. بررسی اثر تراکم بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) رقم نیک‌نژادو برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار. مجله کشاورزی. (در دست داوری). [CAB]

مهرآفرین، ع.، ف. میقانی، م.‌ع. باغستانی، م.ج. میرهادیو م.ر. لبافی. بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی و معرفی بیوتیپهایجمعیت پیچک‌صحرایی (Convolvulus arvensis L.) دماوند. آفات و بیماریهای گیاهی. (در دست داوری). [CAB]

مهرآفرین، ع.، ف. میقانی، م.‌ع. باغستانی، م.ج. میرهادیو م.ر. لبافی. بررسی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکیبیوتیپهای جمعیت پیچک­صحرایی (Convolvulus arvensis L.) کرج با استفاده از تجزیه خوشه‌ای و تجزیه به مولفه‌های اصلی. مجله پژوهش و سازندگی. (در دست داوری). [CAB]

 

مقالات ارائه شده در کنگره‌های بین‌المللی

 

Akbari, GH. Abbas, H. Khalaj, M.R. Labbafi. 2008. Different bacteria strains effect from different region of world effect on yield and nodule of different soybean cultivar. In: Proceedings 5th International Crop Science Congress, Jeju, Korea.

Allahdadi, I., C.J. Beauchamp, H. Khalaj, M.R. Labbafi. 2008. De-inking Sludge Effects on yield and Symbiotic Dinitrogen Fixation Percentage in Forage Legumes in Field by Trace of N-15 (15N). In: Proceedings 5th International Crop Science Congress, Jeju, Korea.

Allahdadi, I., F.P. Chalifour, M.R. Labbafi, H. Khalaj. 2008. De-inking Sludge and Phosphorus Effects on Growth and Symbiotic Dinitrogen Fixation in crops by Isotope N-15 (15N) in greenhouse. In: 5th Proceedings International Crop Science Congress, Jeju, Korea.

/ 0 نظر / 70 بازدید